Slovak
Bioclimate
Society

Slovenská bioklimatologická spoločnosť

Nitra

28th January 2017
The SNOW - an ecological phenomenon Conferece will take place in Smolenice
from Monday 18th September to Thursday 21st September 2017.

28. január 2017
Konferencia "The SNOW - an ecological phenomenon" sa uskutoční v Smoleniciach
od pondelka 18. septembra do štvrtku 21. septembra 2017.

 • NewsAktuálne
 • 2014
 • 2013
 • OlderStaršie

News → News | last update: 11th July 2018

Aktuality → Aktuálne | posledná aktualizácia: 11. júl 2018

20th December 2018

20. december 2018

PF 2019
PF 2019

11th July 2018

11. júl 2018

"Monitoring of Natural Environment" Conference

Konferencia "Monitoring přírodního prostředí"

Sign-up form: Prihláška: Prihlaska_Lednice_2018.docx (DOCX)
Invitation: Pozvánka: Pozvánka_Lednice_2018.pdf (PDF)
logo konferencie

22nd December 2016

22. december 2016

"Snow as an ecological phenomena" Conference

Konferencia "Snow as an ecological phenomena"

The conference "Snow as an ecological phenomena" will take place from 19th to 21st september 2017 in Smolenice, Slovakia Konferencia "Snow as an ecological phenomena" sa uskutoční 19. až 21. septembra 2017 v Smoleniciach (Slovenská Republika)

All information about the conference you can find at:Všetky informácie ohľadom konferencie nájdete na:
http://www.sbks.sk/smolenice2017.php
logo konferencie

3rd February 2015

3. február 2015

Towards Climatic Services Conference

Konferencia Smerom ku klimatickým službám

All information about the conference you can find at:Všetky informácie ohľadom konferencie nájdete na: http://www.sbks.sk/nitra.php
logo konferencie

2nd February 2015

2. február 2015

Welcome to the web of the Slovak Bioclimate Society

The site is under construction and will be updated continuesly. Thank you for your understanding.

Vitajte na stránkach Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti

Stránka sa pripravuje. Priebežne bude doplňovaná. Ďakujeme za pochopenie.

Links to previous versions of the Slovak Bioclimate Society website:

Odkazy na staršie verzie webových stránok Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti:

http://www.bioclimatology.tuzvo.sk/
https://bioclimatology.wordpress.com/about/

 • History (SK)História
 • Notable events (SK)Významné udalosti
 • Aims (SK)Ciele
 • Regulations (SK)Stanovy
 • Structure (SK)Štruktúra
 • Členstvo
 • Prihláška

O nás → História | posledná aktualizácia: 5. február 2015

Československá (Česká a Slovenská) bioklimatologická spoločnosť (ČSBkS)

16. apríla 1953 bola ustanovená Bioklimatologická komisia pri Biologickej sekcii ČSAV.

28. septembra - 1965 zlúčenie Bioklimatologickej komisie ČSAV a Bioklimatologickej skupiny ČSMS pri ČSAV, jej prvým predsedom bol prof. Václav Novák.

Po smrti V. Nováka v roku 1967 bol za predsedu zvolený dr. Karel Symon, ktorý v tejto funkcii pôsobil do roku 1979 a znovu v rokoch 1983 – 1985.

V rokoch 1980 – 1982 bol predsedom prof. Emil Hadač, člen korešpondent ČSAV, ktorý sa stal znovu predsedom v roku 1985.

ČSBkS zorganizovala rad úspešných medzinárodných konferencii (napr. Životné prostredie a bioklimatológia - 1973 v Libliciach, Bioklimatologia v službách technického rozvoja - v Smoleniciach 1977, Bioklimatologia a ďalší vývoj životného prostredia v roku 1981 v Libliciach, Antropogénne zmeny prírodného a životného prostredia z hľadiska bioklimatológie v roku 1985 v Karlových Varoch).

Medzi významné prínosy ČSBkS patrila aj činnosť terminologická, ktorá bola zavŕšená v roku 1970 vydaním Bioklimatologického slovníka terminologického a explikatívneho. Jeho definitívne spracovanie, vyšlo v roku 1980, obsahuje celkom 2252 základných hesiel bioklimatológie a odborov, s ktorými sa bioklimatológia prelína ako hraničná disciplína. Predsedom redakčnej rady slovníka bol Ing. V. Krečmer, CSc.

K 1. januáru 1993 sa ČSBkS v súlade s rozdelením Československa zmenila na Českú bioklimatologickú spoločnosť.

Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV (SBkS)

Bola založená v roku 1968. Jej prvým predsedom bol prof. Juraj Hensel.

V rokoch 1978 – 1980 bol predsedom doc. R. Intribus a od roku 1981 prof. D. Zachar.

SBkS každoročne organizuje Bioklimatologické pracovné dni.

Prvým knižným profilovým dielom bol zborník Problémy modernej bioklimatológie z roku 1973.

Koncom 80. rokov sa pracovné skupiny premenili na sekcie. Spoločnosť sa člení na sekciu humánnu, rastlinnú, živočíšnu a urbanistickú (technickú) bioklimatológiu a sekciu všeobecnej meteorológie.

Slovenská bioklimatologická spoločnosť vyniká vydavateľskou činnosťou. Vydáva niekoľko krát ročne spravodaj spoločnosti:Bulletin SBkS, vedecké monografie vychádzajú pod názvomŠtúdie SBkS. SBkS bola organizátorkou viacerých medzinárodných a celoštátnych konferencií na Slovensku.

Po roku 1993 sa ujíma vedenia spoločnosti prof. F. Špánik.

Od roku 2003 do roku 2011 bol predsedom spoločnosti prof. J. Škvarenina

Od roku 2011 je predsedom spoločnosti prof. B. Šiška

Vypracovali: prof. Ing. J. Škvarenina, CSc., RNDr. V. Horecká

O nás → Významné udalosti | posledná aktualizácia: 6. február 2015

Jubilant prof. Ing. František ŠPÁNIK, CSc.

Prof. Špánik

V poslednej dekáde marca 2008 sa prof. Ing. František Špánik, CSc. dožil osemdesiatich rokov života. Narodil sa 23. marca 1933 v Čelkovej Lehote, okres Považská Bystrica. Po maturite na Gymnáziu v Púchove v roku 1953 študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Vysokoškolské štúdium v odbore fytotechnika ukončil v roku 1958. V rokoch 1958-1960 pracoval v Oblastnom ústave pre typizáciu a vývoj poľnohospodárskych a lesných stavieb v Bratislave. Od 1. októbra 1960 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. V súčasnosti je emeritným profesorom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vedeckú ašpirantúru absolvoval na Vysokej škole zemědělskej v Prahe, kde v roku 1972 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. Docentom bol menovaný v roku 1981 a profesorom v roku 1993.

Svoju vedecko-výskumnú činnosť sústredil na štúdium produkčných procesov poľných a záhradných plodín. Svojím cieľavedomým úsilím dosiahol viaceré originálne výsledky v riešení aktuálnych problémov bioklimatológie. Agroklimatická rajonizácia Slovenska, teplotná a vlahová zabezpečenosť záhradných a poľných plodín, tvorba a ochrana prírodného prostredia a dôsledky klimatickej zmeny na rastlinnú výrobu boli a sú hlavnými témami jeho výskumných aktivít. Dosiahnuté výsledky spracoval a publikoval vo viac ako 250 vedeckých a odborných prácach a predniesol na vyše 100 domácich a zahraničných konferenciách a seminároch (Maďarsko, Poľsko, Rusko, Nemecko, Česká republika). Významný vedecký prínos jubilanta k rozvoju agrometeorológie predstavujú kolektívne vedecké monografie: Potenciálne úrody základných poľných plodín podľa príkonu fotosynteticky aktívnej radiácie (1987), Klimatické zmeny a ich dopad na poľnohospodárstvo (1997), Aplikovaná agrometeorológia (1997, 1999,2000), Hydrológia poľnohospodárskej krajiny (1999), Ukazovatele agroklimatickej rajonizácie poľnohospodárskej výroby na Slovensku v podmienkach klimatickej zmeny (2000), Klimatické a fenologické pomery Nitry (1996), Priemerné a extrémne úhrny potenciálnej a aktuálnej evapotranspirácie na území Slovenska (2002). Bol vedúcim kolektívu autorov učebnice „Biometeorológia”, ktorá bola poctená Cenou rektora SPU v Nitre ako najlepšia učebnica roka 2004.

Výsledky jeho tvorivej činnosti v rámci výskumných projektov (4 vyriešené projekty VEGA, Country Study SR) boli zhodnotené okrem bohatej publikačnej činnosti aj v rámci výstupov Národného klimatického programu SR (1996, 1997, 2000, 2004).

Trvalou črtou prof. Špánika je jeho srdečný vzťah k študentom a doktorandom, ako aj elán v práci. Bol vedúcim viac ako 60 diplomových prác a školiteľom 7 ašpirantov a doktorandov. Pre svojich študentov vypracoval takmer 2 desiatky skrípt a učebných textov. Študentov vedie k sústavnému štúdiu našej i zahraničnej odbornej literatúry. Ma rozhodujúcu zásluhu na vzniku Katedry biometeorológie a hydrológie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, ktorej bol viacero funkčných období vedúcim. Veľkú pozornosť venoval výstavbe a chodu agrometeorologickej stanice, ktorá poskytuje výsledky agrometeorologických a fenologických meraní pre vedecko-výskumnú činnosť pracoviska, ako aj pre širokú verejnosť.

Významná je jubilantova spolupráca s vedeckými a riadiacimi inštitúciami doma i v zahraničí. Je členom ich vedeckých a redakčných rád. Bol dlhoročným členom Česko-Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti pri ČSAV a je zakladajúcim členom Slovenskej biokli-matologickej spoločnosti pri SAV. Úspešne sa angažoval tiež v rámci Slovenskej meteorolo-gickej spoločnosti pri SAV a Slovenskej spoločnosti pre vedy poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske pri SAV. Vysokého uznania si zasluhuje jeho obetavá a úspešná práca vo funk-cii podpredsedu a predsedu Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti pri SAV.

Pod jeho vedeckou redakciou vyšlo viac ako 3 desiatky zborníkov a bulletinov a 2 desiatky Štúdií SBkS pri SAV. Bol predsedom organizačného výboru viac ako 2 desiatok úspešných národných i medzinárodných konferencií a seminárov. Hlavne jeho zásluhou sa Slovenská bioklimatologická spoločnosť zaradila medzi najaktívnejšie vedecké spoločnosti SAV.

Jubilant svojou činnosťou výrazne prispel k rozvoju slovenskej agrometeorológie a k výchove odborníkov – poľnohospodárov. Vzhľadom na jeho medzinárodné aktivity a rozsiahlu publikačnú činnosť ho môžeme označiť za významného agroklimatológa tak na Slovensku, ako aj v rámci strednej Európy.

Dlhoročná a mnohostranná činnosť prof. Špánika získala veľký počet verejných ocenení a uznaní. Medzi najcennejšie sa radia: Zlatá medaila SPU v Nitre, členstvo v Slovenskej akadémii poľnohospodárskych vied a Veľká medaila sv. Gorazda za významnú celoživotnú pedagogickú a vedeckú činnosť a podiel na rozvoji školstva SR.

Vážený pán profesor, do ďalších rokov života Vám prajeme pevné zdravie, mnoho dobrých pracovných nápadov a energiu ich realizovať, samozrejme, spokojnosť v osobnom živote a na pracovisku. Prajeme Vám ešte mnoho stretnutí s kolegami, ktorí Vás majú radi a vážia si Vás pre Vaše krásne ľudské vlastnosti.

Bernard Šiška – SPU v Nitre
Ján Tomlain – FMFI UK v Bratislave

O nás → Ciele | posledná aktualizácia: 8. február 2014

Ciele Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti

 1. Podnecovať a rozvíjať vedeckú, hlavne teoretickú a výskumnú činnosť v odbore bioklimatológie
 2. Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavania vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj bioklimatologickej vedy
 3. Vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj vedy a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky
 4. Podporovať uplatnenie praktických aplikácii bioklimatológie v poľnohospodárstve, lesníctve, v ochrane krajinného a životného prostredia, v zdravotníctve, urbanizme a architektúre a iných v oblastiach
 5. Prispievať k objektívnemu informovaniu verejnosti o stave atmosféry a procesov prebiehajúcimi medzi organizmami a podnebím
 6. Prispievať k zabezpečeniu odbornej a vedeckej úrovne a objektívneho zapracovaniu podkladov pre závažné a záväzné (legislatívne) rozhodovania kompetentných orgánov v oblasti problematiky ochrany atmosféry, bioklimatológie, znečisťovania ovzdušia
 7. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.
 8. Prezentovať a propagovať výsledky bioklimatologickej vedy na medzinárodných fórach.
 9. Poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci.
 10. Usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympózia, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.
 11. Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
 12. Vypisovať súťaže a udeľovať odmeny za vedecko-výskumnú, zberateľskú, výstavnú a publikačnú činnosť, najmä za diela vysokej teoretickej a metodologickej úrovne.
 13. Spolupracovať v oblasti bioklimatológie s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami

O nás → Stanovy | posledná aktualizácia: 8. február 2014

Stanovy Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti
pri Slovenskej akadémii vied (SBkS pri SAV)


§ 1
NÁZOV, POSTAVENIE, SÍDLO A PÔSOBNOSŤ SPOLOČNOSTI

 1. Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v odbore bioklimatológie, prípadne iných príbuzných disciplín.
 2. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len SAV). Spoločnosť predkladá príslušnému orgánu SAV výročnú správu o svojej činnosti. Zástupca SAV má právo zúčastniť sa na rokovaní výboru Spoločnosti.
 3. Sídlo Spoločnosti je Bratislava.
 4. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky.
 5. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou.

§ 2
POSLANIE A HLAVNÉ ÚLOHY SPOLOČNOSTI

Poslaním Spoločnosti je najmä :

 1. Podnecovať a rozvíjať vedeckú, hlavne teoretickú a výskumnú činnosť v odbore bioklimatológie.
 2. Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavania vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj bioklimatologickej vedy na Slovensku.
 3. Vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj vedy a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky.
 4. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.
 5. Prezentovať a propagovať výsledky bioklimatologickej vedy na medzinárodných fórach.
 6. Poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci.
 7. Poriadať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympózia, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.
 8. Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
 9. Vypisovať súťaže a udeľovať odmeny za vedecko-výskumnú, zberateľskú, výstavnú a publikačnú činnosť, najmä za diela vysokej teoretickej a metodologickej úrovne.
 10. Spolupracovať pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami.

§ 3
ČLENSTVO

 1. Spoločnosť má riadnych, dopisujúcich a čestných členov. v odôvodnených prípadoch môže Spoločnosť prijímať aj členov kolektívnych.
 2. Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať osvedčený pracovník v odbore bioklimatologických alebo príbuzných vedných disciplín, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom, výskumnom, alebo na pedagogickom úseku a ktorého členstvo odporučia dvaja riadni členovia Spoločnosti.
 3. Dopisujúcim členom Spoločnosti sa môže stať pracovník, ktorý nespĺňa predpoklady riadneho člena, avšak svojou činnosťou je prospešný pri plnení úloh Spoločnosti.
 4. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný domáci, alebo zahraničný vedecký pracovník, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj bioklimatológie. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Ústredného výboru.
 5. Kolektívnym členom Spoločnosti sa môže stať právnická osoba (spravidla vedecká organizácia, škola alebo podnik), ktorú zastupuje jeden ňou poverený reprezentant, spĺňajúci podmienky pre riadneho člena.
 6. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa schválenia prihlášky Ústredným výborom Spoločnosti.

§ 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 1. Člen Spoločnosti má právo:
  a/ voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti,
  b/ podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach Spoločnosti,
  c/ byť informovaný o činnosti Spoločnosti a všetkých jej podujatiach, ako aj zúčastňovať sa týchto podujatí,
  d/ prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré Spoločnosť vydáva alebo ináč zabezpečí,
  e/ používať prostriedky a zariadenia, ktoré má Spoločnosť pre svoju činnosť k dispozícii.
 2. Člen Spoločnosti je povinný:
  a/ zachovávať ustanovenia stanov a rokovacieho poriadku Spoločnosti a plniť platné rozhodnutie jej orgánov ,
  b/ aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh Spoločnosti a obhajovať jej záujmy,
  c/ prispievať k uvádzaniu nových poznatkov do praxe,
  d/ platiť členské príspevky.

§ 5
ZÁNIK ČLENSTVA

 1. Členstvo v Spoločnosti zaniká úmrtím člena, jeho vystúpením, vylúčením alebo zrušením čestného členstva.
 2. Riadny člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä:
  a/ ak jeho jednanie alebo činnosť je v rozpore s povinnosťami člena, ktoré sú určené stanovami,
  b/ pre neplatenie členských príspevkov za obdobie dlhšie ako dva roky, napriek upomienkam.
 3. O vylúčení riadneho člena, ako aj o zrušení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na základe zdôvodneného návrhu Ústredného výboru Spoločnosti.

§ 6
ORGÁNY SPOLOČNOSTI

 1. Vedúcimi orgánmi Spoločnosti pre všetky úseky jej činnosti sú:
  a/ Valné zhromaždenie,
  b/ Ústredný výbor,
  c/ Predsedníctvo Ústredného výboru.
 2. Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť sú jej revízori. Revízori nesmú byť členmi iných orgánov Spoločnosti.

§ 7
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Ústredný výbor najmenej raz za 4 roky. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Ústredný výbor z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Zúčastniť sa na Valnom zhromaždení má právo každý člen Spoločnosti.
 2. Do právomoci Valného zhromaždenia patrí:
  a/ schvaľovať, upravovať a meniť stanovy Spoločnosti,
  b/ uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských príspevkov,
  c/ schvaľovať správy odstupujúceho výboru a revízorov,
  d/ tajným hlasovaním voliť a odvolávať: predsedu, podpredsedov, vedeckého tajomníka a hospodára, členov Ústredného výboru a ich náhradníkov, revízorov a ich náhradníkov. Počet navrhovaných kandidátov musí aspoň o 1/3 prevyšovať počet volených členov,
  e/ rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Ústredného výboru,
  f/ voliť na návrh Ústredného výboru čestných členov,
  g/ uznášať sa o zrušení Spoločnosti.
 3. Valné zhromaždenie riadi predseda, prípadne v jeho neprítomnosti poverený člen predsedníctva Ústredného výboru Spoločnosti.
 4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná najmenej polovica riadnych členov. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet riadnych členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky. v každom prípade musí však počet prítomných dosiahnuť minimálne 1/3 počtu riadnych členov Spoločnosti.
 5. Za prijaté uznesenie musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zmenu stanov, alebo zrušenie Spoločnosti musia odhlasovať minimálne 2/3 prítomných členov.

§ 8
ÚSTREDNÝ VÝBOR

 1. Ústredný výbor je výkonným orgánom Valného zhromaždenia, riadi činnosť Spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami.
 2. Skladá sa z predsedu, dvoch podpredsedov, vedeckého tajomníka, hospodára a členov Ústredného výboru. Z titulu svojich funkcií sú v Ústrednom výbore aj predsedovia pobočiek a sekcií Spoločnosti. Počet členov Ústredného výboru určí Valné zhromaždenie s prihliadnutím na celkový počet členstva Spoločnosti a Ústredný výbor volí na dobu troch rokov. Členmi Ústredného výboru môžu byť iba riadni členovia Spoločnosti.
 3. Do tejto istej funkcie v Ústrednom výbore môže byť zvolený člen najviac na dve volebné obdobia za sebou. Vo výnimočných prípadoch môže Valné zhromaždenie tajným hlasovaním rozhodnúť o ďalšom zvolení.
 4. Za členov Ústredného výboru , ktorí trvalo prestanú vykonávať svoje funkcie, povoláva Ústredný výbor náhradníkov. Náhradníkmi sa stávajú tí členovia uvedení na kandidátke, ktorí nezískali potrebný počet hlasov pri voľbe za riadnych členov Ústredného výboru, a to v poradí podľa počtu obdržaných hlasov.
 5. Schôdze Ústredného výboru Spoločnosti zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však dva razy do roka. Okrem toho tiež najneskoršie do jedného týždňa po požiadaní aspoň jednej tretiny členov Ústredného výboru.
 6. Ústredný výbor je schopný sa uznášať za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Za uznesenie Ústredného výboru sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu.

§ 9
PREDSEDNÍCTVO ÚSTREDNÉHO VÝBORU

 1. Výkonným orgánom Ústredného výboru je Predsedníctvo, ktoré riadi Spoločnosť v období medzi schôdzami Ústredného výboru.
 2. Predsedníctvo tvoria: predseda, podpredseda, vedecký tajomník, hospodár, pripadne ďalší dvaja členovia Ústredného výboru.
 3. Činnosť Predsedníctva riadi predseda, ktorý podľa potreby zvoláva schôdze a predsedá im. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo vedecký tajomník Spoločnosti.

§ 10
REVÍZORI

 1. Dozor nad hospodárskou činnosťou Spoločnosti, pokiaľ táto funkcia spadá do kompetencie Ústredného výboru, vykonávajú revízori, ktorí z hospodárskeho hľadiska posudzujú aj plnenie úloh Spoločnosti.
 2. Revízorov a ich náhradníkov volí Valné zhromaždenie z riadnych členov Spoločnosti na funkčné obdobie totožné s funkčným obdobím Ústredného výboru a iných rozhodujúcich orgánov Spoločnosti.
 3. Revízori a ich náhradníci sa môžu na zasadaní orgánov Spoločnosti zúčastňovať s hlasom poradným.
 4. Revízori o svojej činnosti podávajú pravidelne správy Ústrednému výboru a Valnému zhromaždeniu. Bez ich súhlasu nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, ani prijaté uznesenie o použití prebytku alebo úhrade straty.

§ 11
SEKRETARIÁT SPOLOČNOSTI

 1. Ústredný výbor zriaďuje Sekretariát Spoločnosti, ktorému určuje rámcovo jeho štruktúru a náplň činnosti.
 2. Činnosť Sekretariátu kontroluje Predsedníctvo Ústredného výboru.
 3. Sekretariát tvorí výkonný aparát Spoločnosti a vedie vedecký tajomník.

§ 12
ODBOČKY

 1. Vo významných strediskách vedeckých, pedagogických alebo priemyselných, kde sú k tomu potrebné predpoklady, môže Ústredný výbor založiť odbočky Spoločnosti.
 2. Úlohou odbočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy Spoločnosti v okruhu svojej pôsobnosti.
 3. Organizáciu a právomoc výborov odbočiek určí Ústredný výbor Spoločnosti.

§ 13
SEKCIE A ODBORNÉ SKUPINY

 1. Pre lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže Spoločnosť vytvárať sekcie alebo odborné skupiny, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.
 2. Sekcie a odborné skupiny sa vytvárajú bez ohľadu na teritoriálne členenie Spoločnosti. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci odbočiek.
 3. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií alebo odborných skupín.
 4. Organizáciu sekcií a pracovných skupín, ako aj spôsob ich činnosti určí Ústredný výbor Spoločnosti.

§ 14
HMOTNÉ PROSTRIEDKY NA PLNENIE ÚLOH

 1. Hmotné prostriedky na činnosť Spoločnosti tvoria členské príspevky, príjmy z vlastnej činnosti, dotácie poskytované SAV alebo inými ustanovizňami. Spoločnosť predkladá orgánom SAV výročnú správu o činnosti a hospodárení.

§ 15
HOSPODÁRENIE A SPRÁVA MAJETKU SPOLOČNOSTI

 1. Ústredný výbor zostaví koncom každého roku plán o činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok. Okrem toho začiatkom každého roku zostaví účtovnú uzávierku za uplynulý rok a predloží ju príslušným orgánom SAV.
 2. Hospodárenie Spoločnosti prebieha na základe schváleného plánu práce a rozpočtu na príslušný rok. Platby a príjmy Spoločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti v Slovenskej sporiteľni.
 3. Za majetok Spoločnosti zodpovedá Ústredný výbor, ktorý správou majetku poverí jedného svojho člena (hospodára).

§ 16
ZASTUPOVANIE SPOLOČNOSTI

 1. V mene Spoločnosti rokujú a podľa týchto stanov podpisujú : predseda, podpredsedovia a vedecký tajomník tak, že k názvu Spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko – finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.
 2. Ústredný výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, najmä vedúcich pracovníkov Sekretariátu, aby v rozsahu ktorý určí zastupovali Spoločnosť a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené podpisujú za Spoločnosť s dodatkom „ v zastúpení „.

§ 17
ZÁNIK SPOLOČNOSTI

 1. Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Valné zhromaždenie aspoň dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
 2. Ak Spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne SAV. Slovenská akadémia vied ho odovzdá inej dobrovoľnej organizácii, ktorá by sa rozhodla prevziať plnenie úloh Spoločnosti, alebo ktorá by sa s týmto cieľom ustanovila.

§ 18
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV je právnym nástupcom Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti, ako autonómnej zložky bývalej Československej bioklimatologickej spoločnosti. Preberá jej práva, úlohy, majetok a pokračuje v jej činnosti.
 2. Stanovy Spoločnosti nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra SR podľa príslušných zákonných predpisov.

O nás → Štruktúra | posledná aktualizácia: 5. február 2015

Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV

Členovia vedenia spoločnosti

 1. Predseda (B. Šiška)
 2. Podpredseda (P. Nejedlík)
 3. Podpredseda (Katarína Střelcová)
 4. Vedecký tajomník (S. Bičárová)
 5. Hospodár (V. Horecká)

Členovia výboru

Výbor Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV na roky 2011 – 2015

 1. prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD., SPU Nitra
 2. RNDr. Pavol Nejedlík, CSc., SHMÚ Bratislava
 3. Doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., TU Zvolen
 4. Ing. Svetlana Bičárová, PhD.
 5. RNDr. Viera Horecká, SHMÚ Bratislava
 6. prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., FMFI UK Bratislava
 7. prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., TU Zvolen

Sekcie

 1. Fyto sekcia
 2. Humánna sekcia
 3. Všeobecná a technická sekcia
 4. ZOO sekcia
 5. Pracovná skupina pre terminológiu bioklimatológie

Členovia revíznej komisie

Revízna komisia Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti pri SAV na roky 2011 – 2015

 1. Doc. RNDr. Ján Hrvoľ, CSc.
 2. RNDr. Martin Kremler, PhD.
 3. Ing. Matúš Hríbik, PhD.

Informácie o spoločnosti

Počet členov: 119 (2012)

Adresa sídla: Jurigovo nám. 3, 841 05 Bratislava

Kontakt na spoločnosť (mail, tel.):
viera.horecka@shmu.sk, 02/59415170, +421 908 499 619
bernard.siska@uniag.sk

Web spoločnosti: http://www.sbks.sk/

 • Topoľčianky 2011

Events summaryPodujatia v číslach

Od roka 1965 organizovala SBKS neviemkoľko podujatí...

Events → Topoľčianky 2011 | last update: 15th February 2015

Udalosti → Topoľčianky 2011 | posledná aktualizácia: 15. február 2015

Bioklíma - Zdroj a limit sociálneho rozvoja

Bioklíma - Zdroj a limit sociálneho rozvoja

V dňoch 6. až 9. septembra 2011 sa v prieroch Zámku Topoľčianky uskutočnila medzinárodná konferencia Bioklíma - Zdroj a limit sociálneho rozvoja.
Partneri:

Slovenský hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Česká bioklimatologická společnost Ústav vied o Zemi SAV Biopočasie